Receipts for the March 10, 2018 COPE and TOP tests

If you do not have identification you will not be allowed to write the test.

The test takes place at the Bahen Centre. Cope Registration starts at 8:45 AM.

Top (Test Of Oral Proficiency) tests take place by appointment after the COPE test in the same room you write the COPE test. Use the same Receipt number.

Family Name Given Name Date Of Birth Receipt
An Nan 2000-04-28 80029c
Bai Peining 1999-02-28 80377c
Belahlou Rami 2000-08-15 80508c
Cai Jialin 2000-01-02 80563c
Cai Siqi 1999-11-15 80375c
Cao Bowen 1999-07-09 80462c
Cao Hao 1999-01-24 80366c
Cao Muyang 1999-05-17 80083c
Cao Suilan 1996-12-21 80329c
Chang Tao-Hung 1999-02-25 80489c
Chen Dingli 1997-11-25 80244c
Chen Haocong 1997-12-10 80042c
Chen Jiachen 2000-12-18 80236c
Chen Jiali 2000-07-11 80422c
Chen Jiayan 1998-02-22 80510c
Chen Jiayu 1999-05-23 80401c
Chen Jingyi 2001-08-03 80233c
Chen Libing 1999-10-19 80078c
Chen Minhao 1998-09-07 80049c
Chen Panyinuo 1999-07-23 80384c
Chen Peng 2000-03-21 80461c
Chen Qiance 1999-10-14 80524c
Chen Weilin 2001-01-05 80549c
Chen Weiwen 1999-09-03 80245c
Chen Xiaoming 1999-06-30 80392c
Chen Xiaoqing 1999-10-01 80543c
Chen Xinyi 1999-10-16 80558c
Chen Yanxing 1998-08-24 80283c
Chen Yingjian 1999-02-06 80481c
Chen Yingyin 2000-05-05 80433c
Chen Zhuo 1999-08-06 80496c
Cheng Jingxin 2000-05-24 80014c
Cheng Jingyue 2000-05-24 80036c
Cheung Sze Man 2000-09-21 80104c
Chi Wanxin 1999-08-31 80532c
Chu Qianye 2000-03-30 80174c
Dai Junte 2000-01-21 80069c
Deng Wenhan 2000-04-02 80471c
Deng Yaxin 2000-07-10 80495c
Dou Guohui 2001-03-07 80123c
Du Linjia 2000-07-09 80220c
Fan Haosheng 1999-03-25 80410c
Fan Jiahao 1999-02-12 80169c
Feng Xintong 2000-08-19 80073c
Feng Yiqiao 2000-01-17 80388c
Feng Yuhan 1999-04-02 80080c
Fu Kaiqing 2000-08-08 80379c
Gao Wenxi 2000-08-31 80343c
Gao Xinyuan 1999-05-10 80546c
Gao Xiongyi 1998-01-08 80153c
Gao Yunuo 1998-07-06 80468c
Ge Longhui 2000-11-01 80159c
Ge Tiansen 1997-08-12 80560c
Gong Minjung 1996-02-03 80472c
Gong Zhanchao 2000-02-29 80437c
Gu Yang 2000-02-05 80192c
Guan Xiao 1998-05-13 80478c
Guo Botao 2000-05-28 80441c
Guo Handong 1998-12-12 80171c
Guo Jianhong 1991-02-20 80448c
Guo Jintao 2000-05-28 80416c
Guo Kaiyu 1998-07-31 80269c
Guo Xiaofeng 1999-11-26 80302c
Han Chengbiao 1999-05-22 80033c
Han Ke 2000-02-12 80470c
Han Mo 1999-12-16 80506c
Han Yunong 2000-04-24 80539c
Han Yuying 2000-03-09 80500c
He Biao 1998-12-06 80060c
He Lin 1999-12-22 80389c
He Zixuan 2000-07-20 80262c
Hu Mingyue 1998-08-04 80442c
Hu Yanhao 1999-09-22 80484c
Hu Yue 1999-02-08 80207c
Hua Junjue 1999-02-12 80258c
Hua Zean 1999-08-01 80178c
Hua Ziwei 1999-09-01 80105c
Huang Jiacheng 1999-10-13 80507c
Huang Mengsha 1997-10-05 80523c
Huang Shaoyi 2000-02-07 80428c
Huang Zhihui 1999-05-22 80444c
Huang Zihao 1998-06-18 80048c
Hwang Sunwoo 1999-07-23 80317c
Jeong Yeeun 1998-03-25 80271c
Jia Zhenghe 2000-07-17 80380c
Jiang Jing Jing 2000-06-26 80018c
Jiang Xintong 1999-06-07 80023c
Jiang Yanrong 1997-11-19 80361c
Jiang Yuchen 2000-01-16 80173c
Jiang Yutong 2000-10-04 80534c
Jin Gehui 2000-05-01 80298c
Jin Qianzhu 1999-02-17 80483c
Ju Wenxuan 2000-04-12 80565c
Ju Yuyan 2000-08-16 80038c
Ju Zheng 2000-08-31 80476c
Kang Jialiang 1997-12-21 80328c
Kong Xiangshan 2000-02-21 80055c
Lee Yejun 1998-11-03 80255c
Leong Nicholas Kai Bo 1999-09-23 80531c
Li Chenghong 2000-06-16 80065c
Li Dexin 1998-12-14 80363c
Li Fangxuan 2000-06-14 80545c
Li Haowen 2000-06-19 80160c
Li Hui 1999-08-05 80499c
Li Jian 1999-10-11 80345c
Li Jie 1999-09-28 80518c
Li Jing 2000-10-24 80514c
Li Junfan 2000-07-15 80286c
Li Lizhi 2000-02-03 80214c
Li Mengyuan 1999-07-28 80429c
Li Sibo 1998-02-13 80551c
Li Sirui 1999-03-05 80165c
Li Siting 2001-01-05 80075c
Li Siyuan 1999-12-02 80485c
Li Tianyu 2000-04-18 80037c
Li Wanrong 2000-09-07 80010c
Li Xinran 1999-08-02 80431c
Li Xinyi 1998-08-12 80561c
Li Xueman 2000-05-23 80504c
Li Yiran 1998-09-10 80412c
Li Yuan 2000-08-30 80465c
Li Yuanyuan 2000-05-15 80185c
Li Zeliang 2000-01-24 80515c
Li Zhenbang 1998-03-07 80542c
Li Zheng 1999-06-12 80556c
Li Zhengxuan 2000-02-19 80149c
Li Zhun 2000-09-14 80564c
Liang Guangbing 1998-10-30 80324c
Liang Jinghong 2000-12-10 80126c
Lin Feng 1999-09-22 80424c
Lin Hengyu 2000-02-17 80443c
Lin Jin Ping 1987-04-26 80527c
Lin Weicheng 1999-04-16 80503c
Lin Yuanyue 2001-01-14 80196c
Lin Zixuan 2000-08-17 80488c
Liu Bochong 1999-10-10 80469c
Liu Duo 1998-03-30 80567c
Liu Fangbing 1999-12-05 80299c
Liu Hanlin 2000-02-20 80061c
Liu Haoyuan 2000-03-07 80373c
Liu Hengyi 2001-10-22 80035c
Liu Hongbing 1981-04-22 80017c
Liu Jiawen 1997-11-02 80538c
Liu Lu 1998-01-03 80552c
Liu Ruixue 2000-10-14 80449c
Liu Shijie 2000-05-12 80387c
Liu Siyan 1999-10-01 80032c
Liu Tianchen 2000-03-08 80535c
Liu Tingping 1998-03-06 80554c
Liu Xiaofei 1998-01-07 80537c
Liu Xue 1999-11-24 80547c
Liu Yutong 1999-07-30 80513c
Lu Juncheng 1999-10-28 80480c
Lu Tingwei 2000-01-15 80130c
Lun Jiawei 1999-05-28 80455c
Lyu Haoyu 1996-11-21 80007c
Lyu Ziqing 1997-01-28 80439c
Ma Tianwei 2000-01-04 80281c
Ma Yanting 2000-11-03 80101c
Mao Yuying 2000-01-10 80002c
Meijun Ye 1999-05-13 80492c
Meng Jiayi 2000-01-29 80161c
Miao Shujie 1998-08-26 80034c
Myao Boxiang 1998-04-07 80562c
Ning Zhiyuan 1999-01-26 80252c
Niu Jingjing 1991-06-15 80167c
Oh Jieun 1999-09-17 80266c
Ou Ruohan 1999-12-21 80553c
Ou Ruohan 1999-12-21 8top-553c
Ou Xiaoxu 2000-01-15 80566c
Peng Yifeng 2000-02-02 80526c
Qi Ruisi 2000-06-07 80031c
Qiao Xinfang 2000-08-09 80342c
Ren Xiujin 1999-07-13 80228c
Ruan Xizhe 1998-05-24 80404c
Runze Jiang 2000-01-13 80460c
Ryu Woojeong 1998-03-29 80498c
Shang Hanyu 1986-06-05 80024c
Shao Mingde 1999-08-19 80284c
Shao Nanxi 2000-07-10 80544c
Shao Zhiqing 1998-11-06 80079c
Shen Danyi 1999-05-21 80536c
Shen Jiamin 2000-07-13 80517c
Shi Yan 2000-07-14 80519c
Shomal Zadeh Fatemeh 1995-09-02 80440c
Son Gahyeong 1997-05-13 80474c
Song Meida 1998-08-29 80099c
Song Tianying 1998-12-04 80540c
Song Xiang 1999-07-02 80315c
Sun Yuxuan 1998-10-19 80333c
Tang Jiahui 1999-09-19 80446c
Tao Jiaqi 2000-04-06 80297c
Tian Jinhan 1998-12-16 80436c
Tong Hoi Tsing 1998-05-09 80555c
Tsai Hsin-Chou 2000-03-17 80453c
Tu Cheng 2000-02-18 80445c
Wan Weihao 1998-04-26 80339c
Wang Chen 2000-03-28 80157c
Wang Conghui 2000-09-22 80052c
Wang Hailong 1998-08-28 80058c
Wang Jialin 1998-08-18 80493c
Wang Jinyang 1999-01-02 80502c
Wang Kunyuan 1998-05-13 80141c
Wang Liwen 1997-11-24 80415c
Wang Qiaonan 2000-08-05 80516c
Wang Sitong 1999-03-29 80435c
Wang Wenhao 1997-11-12 80479c
Wang Xiaohan 1998-11-06 80557c
Wang Xiaoyu 1999-08-06 80067c
Wang Xinlin 1999-10-22 80522c
Wang Xinwen 1999-03-18 80550c
Wang Xiyu 2000-03-31 80451c
Wang Yatian 1998-07-06 80501c
Wang Yi-Chuan 1999-10-21 80487c
Wang Yicheng 1998-03-03 80204c
Wang Yiran 2000-03-22 80467c
Wang Yunhan 1999-08-10 80408c
Wang Yuyan 2000-01-04 80076c
Wang Zhaobo 1999-10-16 80477c
Wang Zichen 2000-03-13 80127c
Wang Zihao 2000-10-14 80568c
Wei Qinglin 1999-06-29 80248c
Wei Wei 1986-12-27 80012c
Wei Xing 1999-10-20 80457c
Woo Heemin 1998-12-22 80473c
Wu Jiaze 2000-01-28 80015c
Wu Keyi 2001-08-13 80456c
Wu Lianjun 2000-06-26 80521c
Wu Qianyu 2000-01-16 80482c
Wu Qiwei 1999-12-13 80253c
Wu Xiaowen 1999-12-15 80454c
Wu Yiqun 1999-05-15 80053c
Wu Yuhuan 1999-07-30 80396c
Wu Yukun 1998-01-13 80003c
Xia Yixin 2001-07-11 80528c
Xiang Liwu 2000-05-20 80490c
Xie Meiqi 2000-07-23 80044c
Xie Muhan 2001-08-03 80227c
Xu Dongqi 2000-03-15 80447c
Xu Hancheng 2000-05-04 80102c
Xu Kaiyuan 2000-09-15 80112c
Xu Ruiyang 2000-10-26 80398c
Xu Xiyan 1999-10-21 80486c
Xu Ye 2000-12-02 80512c
Xue Bowen 1998-01-25 80464c
Xue Shuwen 1996-01-18 80016c
Yang Jiawen 2000-08-26 80520c
Yang Jingtian 2000-03-28 80176c
Yang Li 2000-09-16 80497c
Yang Ruixuan 2000-01-25 80158c
Yang Shengwei 1998-10-29 80559c
Yang Shuwen 1999-01-13 80151c
Yang Shuwen 2000-09-13 80432c
Yang Yalin 1999-08-31 80085c
Yang Yinke 1998-09-06 80047c
Yang Yuze 2000-08-16 80100c
Yang Zhiwei 1999-02-04 80494c
Yao Xiaoxi 2000-08-29 80466c
Ye Beiqin 2000-04-29 80509c
Ye Fangqi 2000-01-08 80170c
Ye Lin 2000-02-22 80356c
Ye Xinyi 2000-08-29 80194c
Yokoyama Kae 1998-11-16 80463c
Yu Qianlu 1999-01-15 80569c
Yue Yun 2000-06-19 80247c
Zhai Yibo 1999-10-05 80300c
Zhang Dandan 1998-12-05 80011c
Zhang Hangshuo 1999-09-07 80452c
Zhang Hanwen 2000-07-26 80138c
Zhang Jiaxin 1997-08-09 80475c
Zhang Mengqi 1995-11-17 80097c
Zhang Minyue 1999-09-25 80430c
Zhang Pengbin 1998-10-03 80243c
Zhang Rongxuan 2000-04-29 80013c
Zhang Ruiyang 1999-12-05 80541c
Zhang Xiaoyue 1999-06-02 80438c
Zhang Xueyao 1999-12-03 80458c
Zhang Xueyao 1999-12-03 8top458c
Zhang Yuheng 2000-03-22 80450c
Zhang Zekai 1999-10-05 80423c
Zhang Zhoujie 2000-12-06 80030c
Zhang Zitong 2000-02-17 8top459c
Zhang Zitong 2000-02-17 80459c
Zhao Hongyi 1999-01-28 80203c
Zhao Jing 1999-10-02 80122c
Zhao Qianhan 2000-06-02 80211c
Zhao Yuanhe 1998-12-21 80188c
Zhao Zijian 1999-04-30 80008c
Zheng Peirong 2000-06-09 80505c
Zheng Rui 80530c
Zheng Siqi 2001-09-08 80234c
Zheng Xiaoqian 2000-04-29 80533c
Zheng Xuting 2000-06-22 80362c
Zhou Mo 1998-12-23 80114c
Zhou Xin 1999-05-06 80434c
Zhou Yuanqing 1999-09-14 80525c
Zhou Zhou 1998-07-16 80311c
Zhu Kexuan 2000-06-22 80529c
Zhu Shijie 1999-03-14 80050c
Zhu Xiaoyu 1999-07-05 80491c
Zhu Yanjie 2000-07-24 80511c
Zhu Yanjun 1996-04-08 80190c
Zhu Yanyang 1999-09-28 80125c
Zhuo Xu 1999-12-16 80353c
Zou Minsong 1999-03-01 80046c
Questions?

Not readable? Change text. captcha txt